Statuten

Gedeponeerd bij Van Erp Notarissen te Amsterdam onder kenmerk: 2004E13036MK

VERENIGING
Heden elf juli tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Mariëlle Kwast, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, waarnemer van mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris te Amsterdam:

               [persoonsgegevens verwijderd]

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten waarvan de statuten luiden als volgt:

NAAM, ZETEL en DOEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Cobra1998.
2. Zij is gevestigd te: Amsterdam.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de onderlinge contacten binnen de co-assurantiemarkt.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van periodieke lezingen en/of bedrijfsbezoeken, waarbij ‘brand’ het centrale thema is en verder met alle andere wettige middelen.

LEDEN
Artikel 3.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
natuurlijke personen die als verzekeraar, makelaar of schade-expert werkzaam zijn binnen de Assurantiebeurs.
2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen, adressen en, indien het natuurlijke personen betreft, geboortedata van alle leden zijn opgenomen.
3. De algemene vergadering kan de leden in aparte categorieën indelen.
Ook kan de algemene vergadering besluiten dat het mogelijk is dat aan bepaalde leden bepaalde predikaten worden verleend, in welk geval de toekenning zelf door de algemene vergadering dient te geschieden.

TOELATING
Artikel 4.
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld formulier.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
3. Bij toelating wordt het lid ingeschreven in het ledenregister.
4. Afwijzing van een aanmelding geschiedt door het bestuur per aangetekende brief. De afgewezene heeft tot een maand nadat hij daarvan kennis had kunnen nemen de gelegenheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan. Op het beroep wordt beslist door de eerstvolgende algemene vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

UITOEFENING LIDMAATSCHAPSRECHTEN
Artikel 5.
Het lidmaatschap wordt uitgeoefend:
– Door een natuurlijk persoon zelf.

BEËINDIGING
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging alsmede ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging of ontzetting kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend geworden is of is medegedeeld; het besluit is alsdan op hem niet van toepassing.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

FINANCIËLE BIJDRAGEN
Artikel 7.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De algemene vergadering kan bepalen dat (bepaalde categorieën van) leden verschillende bijdragen betalen.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating inschrijfgeld verschuldigd zijn.
3. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen aan de leden opleggen.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van financiële verplichtingen te verlenen.

BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden, met inachtneming van het hiervoor bepaalde.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor meer dan de helft van het, op grond van het in lid 2 bepaalde, vastgestelde aantal door de algemene vergadering en voor de overige bestuursleden door het bestuur.
4. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
5. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering, met een besluit genomen met een meerderheid van ten minste eenenvijftig procent (51%) van de uitgebrachte stemmen.
6. Ieder bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst door een besluit van de overige leden van het bestuur gezamenlijk.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
De schorsing dient te worden bekrachtigd/bevestigd door de algemene vergadering op de eerstvolgende vergadering, krachtens het bepaalde in artikel 2:37 lid 6 juncto 2:14 en 2:15 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk in het derde jaarvergadering na die van zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is onmiddellijk herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de aftredende in.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, van het betrokken bestuurslid, danwel door intrekking van het mandaat van de rechtspersoon of vennootschap waarvan hij de lidmaatschapsrechten uitoefent;
b. bedanken.
Artikel 9.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor ieder van hen een vervanger aanwijzen. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig acht(en).
3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris ten minste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris wordt vastgesteld en ondertekend.

BESTUURSTAKEN
Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de verenging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het betreffende artikel vermelde minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten:
a. als bedoeld in lid 4;
b. tot het huren, verhuren en op andere wijze gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen en het beëindigen van zodanige overeenkomsten;
c. tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. tot het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
e. tot het aangaan van dadingen;
f. tot het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
g. tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
h. het handelen in afwijking van het door de algemene vergadering goedgekeurde begroting.
Op het ontbreken van goedkeuring voor de besluiten genoemd onder b. tot en met h. kan door of namens de vereniging tegenover derden geen beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede twee bestuursleden tezamen.

JAARVERSLAG
Artikel 12.
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Tenzij de controle van de jaarstukken is opgedragen aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (de Registeraccountant of de Accountant Administratieconsulent), benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur voor het gedurende het betreffende verenigingsjaar gevoerde beleid.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

BELEIDSPLAN/BEGROTING
Artikel 13.
1. Het bestuur stelt een beleidsplan op waarin is aangegeven welke werkzaamheden in het volgende boekjaar dienen te worden verricht en op welke manieren dit zal geschieden.
Tevens bevat het plan een begroting van de daarmee gemoeide kosten.
2. Het bestuur legt het beleidsplan met begroting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
De vergadering waarin het beleidsplan moet worden goedgekeurd, moet gehouden worden vóór het verenigingsjaar waarop het plan betrekking heeft.
3. De algemene vergadering kan het plan niet anders goedkeuren dan met een besluit genomen een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur is niet bevoegd een (deel van een) beleidsplan uit te voeren vóór dat dit door de algemene vergadering is goedgekeurd.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in het artikel betreffende het jaarverslag met een toelichting en het verslag van aldaar gemelde deskundige danwel dat van de aldaar gemelde commissie;
b. indien geen deskundige als vorenbedoeld is benoemd, de benoeming van de onder a. genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. afwijkingen van het beleidsplan met begroting voor het lopende boekjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, doch in elk geval eenmaal op een zodanig tijdstip dat over de begroting voor het volgende boekjaar kan worden beslist.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in deze statuten bepaalde of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en bestuursleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. In afwijking van het vorenstaande hebben geschorste leden toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn zij bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelde beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN
Artikel 16.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als vervanger op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De notulen of het proces-verbaal worden ter beschikking van de leden gesteld.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over andere zaken dan bedoeld in lid 5 is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor oproeping bedraagt minstens vijftien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde omtrent statutenwijziging of ontbinding.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 19.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met de meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten om in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde  aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat vereiste meerderheid van stemmen.
2. Zij die de oproeping tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot de ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
Artikel 20.
1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening belast.
2. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het eventueel batig saldo worden gegeven.
3. Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo.
Tenslotte verklaarden de comparanten, dat het bestuur voor de eerste maal is samengesteld als volgt: [persoonsgegevens verwijderd]

SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De comparanten hebben mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.
(volgen:) de handtekeningen
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT